BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pouczenie i objaśnienia do deklaracji

1.Pouczenie:

  1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).

  2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Pisza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

  3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Pisza nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

2. Objaśnienia:

  1. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.

  2. Wypełniający deklarację w części C deklaruje sposób zbierania odpadów. Jeżeli zadeklarowany zostanie sposób zbiórki selektywnej to zgodnie z zapisem w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz odpady muszą być gromadzone w workach o odpowiednim kolorze.

Punkt 1 – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub

wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy.
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach:
A, B, C, D pkt 1 i E.

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.

Punkt 2 – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza a także nieruchomości, na których powstają odpady np. ogródków działkowych, cmentarzy itp.
Właściciele nieruchomości wypełniają deklarację w częściach:
A, B, C, D pkt 2 i E.

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości – odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na terenie Gminy Pisz dopuszcza się stosowanie następujących pojemników na odpady komunalne:

SM – 110; PA – 1100; POK – 11; KP – 7 oraz worków PCV- 120l.

Punkt 3 – dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (działek rekreacyjnych i letniskowych), na których powstają odpady sezonowo. Deklarujący wskazuje przez ile miesięcy w roku kalendarzowym odpady powstają, określa rodzaj pojemnika lub worka oraz sposób zbierania odpadów (zmieszane lub selektywne). Wyliczenie opłaty dotyczy jednego miesiąca.
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach
A, B, C, D pkt 3 i E.

Punkt 4 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub

wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest

wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Właściciele tych nieruchomości

wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D i E. Wyliczenie miesięcznej opłaty należy dokonać

poprzez wypełnienie pkt 1,2 i 3 w części D, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt 4.

  1. Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.

  2. Składający deklarację zobowiązany jest posiadać dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte.

Załącznikiem do deklaracji, w szczególności jest pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania

właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,

  1. Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot najmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na nieruchomości zamieszkałej powinien złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  2. Właściciele nieruchomości wypełniający punkty 2 i 3 w części D w pozycji „wyliczenie miesięcznej opłaty” przyjmują w zależności od potrzeby rodzaje pojemników, worków oraz ich ceny:

  1. SM – 110 o pojemności 0,11m3 – 40zł / odpady zmieszane
    – 8zł
    oraz po 8,00 zł/m-c brutto za każdy worek lub dodatkowy pojemnik selektywnie odebranych odpadów komunalnych / odpady selektywne;

  2. PA – 1100 o pojemności 1,1m3 – 86zł / odpady zmieszane
    – 44zł /
    oraz po 8,00 zł/m -c brutto za każdy worek lub dodatkowy pojemnik selektywnie odebranych odpadów komunalnych / odpady selektywne;

  3. POK – 11 o pojemności 2,2m3 – 160zł / odpady zmieszane
    – 104zł /
    oraz po 8,00 zł/m-c brutto za każdy worek lub dodatkowy pojemnik selektywnie odebranych odpadów komunalnych / odpady selektywne;

  4. KP – 7 o pojemności 7,2m3 – 455zł / odpady zmieszane
    – 340zł /
    oraz po 8,00 zł/m-c brutto za każdy worek lub dodatkowy pojemnik selektywnie odebranych odpadów komunalnych / odpady selektywne

  5. worki PCV o pojemności 120l - 40zł / odpady zmieszane
    - 8zł /
    oraz po 8,00 zł/m-c brutto za każdy worek 1ub dodatkowy pojemnik selektywnie odebranych odpadów komunalnych / odpady selektywne

 

                                                                                                                                             Przewodnicząca Rady

                                                                                                              Lilla Bednarek

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 maj 2013 20:56
Data opublikowania: poniedziałek, 20 maj 2013 21:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 paź 2015 12:42
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 3032 razy