BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Pisz w pytaniach i odpowiedziach

Pytanie

Nieruchomości zamieszkałe

Nieruchomości niezamieszkałe

Kogo obejmuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi?

Nowy system, który będzie obowiązywać od 1 lipca 2013 r., będzie obejmować wszystkie osoby zamieszkujące Gminę Pisz.

Rada Miejska podjęła uchwałę, na mocy której nowym systemem zostali objęci także właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Kto składa deklarację?

Właściciel nieruchomości (są to również współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).

Kto powinien złożyć deklarację w przypadku gdy jest kilku właścicieli nieruchomości?

W przypadku gdy nieruchomość jest we władaniu kilku współwłaścicieli deklarację może złożyć tylko jeden z nich.

Do kiedy trzeba składać deklarację?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w Urzędzie Miejskim w Piszu

do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Jaka została wybrana metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Opłata będzie naliczana od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Właściciel w deklaracji powinien podać ilość osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za dany pojemnik.

W jakim terminie powinna być uiszczana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Opłata powinna być uiszczana bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na konto

69 9364 0000 2002 0007 2065 0039

lub w punkcie kasowym w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu.

Tak jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych przebywający sezonowo mogą jednorazowo uiścić opłatę za II półrocze 2013 roku do dnia 15 września 2013 r., a w następnych latach do dnia 31 marca 2013 r. za cały rok.

Jak będzie wyglądać segregacja odpadów?

Odpady komunalne należy segregować dzieląc je na następujące frakcje:
- szkło i szkło bezbarwne;
- papier i tektura;
- tworzywa sztuczne i metal;
- odpady biodegradowalne.

Czy nieruchomość trzeba samemu wyposażyć w pojemniki/worki?

Tak.

Czy opłata dotyczy tylko odbioru odpadów komunalnych?

Nie, oprócz odpadów komunalnych właściciele nieruchomości będą mogli oddać do punktu selektywnej zbiórki: stare meble, inne odpady wielkogabarytowe, drobne odpady z remontu mieszkania, zużyte opony, puszki po chemikaliach, farbach oraz inne odpady problemowe; ponadto będzie można oddawać niektóre odpady komunalne do mini punktów selektywnej zbiórki (tzw. „gniazd dzwonów”) i przeterminowane leki do niektórych aptek.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 maj 2013 09:32
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2013 16:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 wrz 2018 13:32
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 4446 razy