BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

List otwarty Burmistrza Pisza do Mieszkańców Gminy Pisz

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pisz!

 

             Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązek odbioru przez gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz obowiązek wnoszenia przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z tym nakazem Rada Miejska w Piszu podjęła uchwały dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, w tym uchwałę o wyborze metody naliczania opłaty za gospodarkę odpadami według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość: 12 zł za odpady segregowane i 14 zł za odpady niesegregowane. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne będą także wnosili opłatę, zgodnie z w/w ustawą, zależną od ilości i wielkości pojemników.

            Wysokość tej opłaty jest uzależniona nie tylko od kosztu wywozu odpadów, ale także kosztów utworzenia spójnego systemu selektywnej zbiórki, mającego z jednej strony na celu spełnienie wymogów ustawowych oraz unijnych w zakresie osiągania odpowiednich poziomów odzysku surowców, a z drugiej uwzględnienie uwarunkowań miejscowych. Zgodnie z powyższą ustawą środki na finansowanie systemu nie mogą pochodzić  z budżetu gminy.

            Każdy właściciel bądź osoba użytkująca nieruchomość ma obowiązek złożyć do Burmistrza Pisza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. W deklaracji należy określić wysokość opłaty w oparciu o ilość osób zamieszkujących nieruchomość i wybraną stawkę. Ponadto, właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady mają również obowiązek złożyć powyższą deklarację dokonując obliczeń na podstawie wybranej pojemności pojemnika i określonej stawki. Szczegółowy tryb wypełnienia jest zawarty w objaśnieniach dołączonych do każdej z deklaracji.

            Nowy system gospodarki odpadami zacznie funkcjonować od dnia 1 lipca 2013 r. Od tego momentu powstanie obowiązek płacenia opłaty za gospodarowanie odpadami bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Opłatę będzie można wnosić przelewem na konto lub w punkcie kasowym w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu.

            Właściciele nieruchomości muszą zapewnić pojemniki i worki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych i utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym.

            Szanowni Mieszkańcy pamiętajmy, iż wszyscy wytwarzamy odpady, dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego naszego społeczeństwa.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 maj 2013 09:28
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2013 16:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 paź 2014 13:36
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2689 razy