BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLII/498/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 listopada 2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568 z 2004r Nr 102 poz..1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art. 3 ust. 1 i art. 14 ust 1, 2 , 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/373/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty, wprowadza się następującą zmianę:

-Załącznik graficzny do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 gru 2005 13:28
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1572 razy