BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwałą Nr XL/487/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 października 2005 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Pisz prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz, stanowiącej własność osoby prawnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pisz prawa własności nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Kwiatowej, oznaczonej numerem działki 522/3 o powierzchni 433 m2, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Piszu, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 14986.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lis 2005 15:54
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1599 razy