BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIX/474/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 21 października 2005 r.
w sprawie: zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje: § 1 W Uchwale Nr XXXI/369/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pisz na lata 2005-2006 wprowadza się następującą zmianę: - załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Józef Skrodzki

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 lis 2005 16:06
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1652 razy