BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/408/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie: utworzenie sołectwa Rakowo
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się sołectwo Rakowo, wyłączając tę miejscowość z granic sołectwa Rakowo Piskie.

§ 2. Utworzenie sołectwa, o którym mowa w § 1 dokonuje się z inicjatywy mieszkańców.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 5.Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie i umieszczenie w tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 maj 2005 09:12
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1593 razy