BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/409/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie: zmiany Statutu Gminy Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Pisz stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/02 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2003 roku Nr 11 poz. 214, Nr 34, poz. 498, z 2004 r. Nr 107 poz.1342, Nr 175 poz. 2135, z 2005r. Nr 10 poz. 214) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 liczbę „42” zastępuje się liczbą „43”

2) w załączniku Nr 2:

a) pozycja 26 otrzymuje brzmienie „Rakowo Piskie”

b) po pozycji 42 dodaje się nową pozycję 43 w brzmieniu:

43 Rakowo

3) w załączniku Nr 4:

a) skreśla się wyrazy „Szkoła Podstawowa Nr 3 w Piszu”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 maj 2005 09:12
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1614 razy