BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/175/11 Rady Miejskiej

z dnia: 27 października 2011 r.
w sprawie: obciążenia działki będącej własnością Gminy Pisz służebnością gruntową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie działki oznaczonej numerem 1147/45 położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej, stanowiącej własność Gminy Pisz, służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu do nieruchomości oznaczonych numerami działek 1147/42, 1147/43 i 1147/44 położonych w Piszu przy ul. Warszawskiej, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonych numerami działek 1147/42, 1147/43 i 1147/44 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 lis 2011 10:10
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1378 razy