BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/161/11Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 września 2011 r.
w sprawie: zamiany własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na własność nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 , Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r. Nr 17 , poz.128 i Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz.622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789,Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110), Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. 1.Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany własności części nieruchomości, oznaczonej nr działki 125/6 o powierzchni około 700 m2 położonej w obrębie Jeże, gmina Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, na własność nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej nr działki 122/4 o powierzchni 45 m2 położonej w obrębie Jeże, gmina Pisz. 2.Dla nieruchomości opisanych w ust 1. prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych: KW Nr OL1P/00014180/0 (dla nieruchomości będącej własnością Gminy Pisz), KW Nr OL1P/0003817/5 (dla nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 paź 2011 10:04
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1535 razy