BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/165/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 września 2011 roku
w sprawie: odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Piszu.
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Odmawia się wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Piszu Andrzejem Skrzecz zatrudnionym w „Sklejka-Pisz ” PAGED S.A. w Piszu.
2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miejskiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Załącznik do uchwały Nr XIII/165/11
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 27 września 2011 r.


U Z A S A D N I E N I E
Do Rady Miejskiej w Piszu wpłynęły dwa pisma - pierwsze z dnia 17 sierpnia 2011 r., znak : NP./os/164/2011 i drugie z dnia 12 września 2011 r., znak: NP./os/164/2011 od Fabryki „Sklejka – Pisz PAGED S.A" . dotyczące podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem wnioskodawcy Panem Andrzejem Skrzecz, będącym radnym Rady Miejskiej w Piszu.
Wnioskodawca zarzuca Panu Andrzejowi Skrzecz naruszenie obowiązków pracowniczych.
W odpowiedzi Pan Andrzej Skrzecz zaznaczył, iż stawiane mu zarzuty są bezprawnymi niemającymi nic wspólnego z rzeczywistością, a są jedynie próbą eliminacji go z zakładu. Pan Andrzej Skrzecz podniósł, że pracę związaną z czyszczeniem suszarń wykonywał przez okres blisko 15 lat, zawsze z należytą starannością, pełnym poświęceniem i zgodnie z obowiązującymi zasadami, w poszanowaniu przepisów bezpieczeństwa. Przez te długie lata nigdy nie było żadnych uwag i nigdy nie miała miejsca negatywna sytuacja wynikająca z wykonanej pracy.
Pracę tę Pan Andrzej Skrzecz wykonał po raz ostatni w dniu 02.07.2011 r., a do zapłonu doszło w dniu 29.07.2011 r., czyli po 4 tygodniach nieczyszczenia suszarni, co dotychczas nigdy nie miało miejsca (do tej pory odbywało się to w odstępach tygodniowych. Podniósł także, że zalecenia producenta tej maszyny wyraźnie wskazują, że nie jest dopuszczalne, aby urządzenie to pozostawało przez tak długi okres czasu (4 tygodnie) nieczyszczone.
Na uwagę zasługuje także fakt, że praca była wykonywana w ramach umowy zlecenia, a nie umowy o pracę i to właśnie za wykonywane czynności z tytułu umowy zlecenia próbuje się Pana Andrzeja Skrzecza zwolnić.
Ponadto Pan Andrzej Skrzecz zauważył, że od czasu wyboru do Rady Miejskiej w Piszu i związanych z tym absencji w pracy, wynikających z wypełniania mandatu radnego Rady Miejskiej (polegających chociażby tylko na uczestnictwie w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miejskiej), a powodujących zakłócenia w obowiązującym w zakładzie harmonogramie pracy jest pracownikiem niewygodnym i niepożądanym dla pracodawcy.
Z przedłożonej przez Związek Zawodowy Pracowników opinii wynika, że Pan Andrzej Skrzecz jako długoletni pracownik ww. zakładu cieszy się pozytywną opinią współpracowników.
Mając na uwadze powyższe Rada Miejska w Piszu odmawia wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Andrzejem Skrzecz.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 paź 2011 15:42
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1709 razy