BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/140/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kociołek Szlachecki na lata 2011-2018.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) w związku z § 10 ust. 2, pkt 2, lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220, Nr 156, poz. 974, z 2010 r. Nr 65, poz. 417 i Nr 162, poz. 1092),

Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan odnowy miejscowości Kociołek Szlachecki na lata 2011-2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXXIV/386/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kociołek Szlachecki na lata 2009-2015,
2) Uchwała Nr XXXVIII/446/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 08 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kociołek Szlachecki na lata 2009-2015,
3) Uchwała Nr XLVIII/614/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 01 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kociołek Szlachecki na lata 2009-2015.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 sie 2011 13:23
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1368 razy