BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/113/11Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 czerwca 2011 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ,z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984 , Nr 153 ,poz. 1271 , Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717,Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.Nr 102, poz. 1055,Nr 116,poz. 1203,Nr 167,poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ,Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143,poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307,Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622 , Nr 115, poz. 673, Nr 129 poz. 732, i Nr 130, poz. 762), Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz tj. części działki nr 248/4 o pow. 500 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Jeże, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13681. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości wymienionej w § 1. § 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 lip 2011 16:15
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1360 razy