BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/111/11Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 czerwca 2011 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679) art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622 , Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762) Rada Miejska uchwala co następuje: §1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części działki nr 413/1 o pow. około 4 m2, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 2 przy Pl. Daszyńskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 19197 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr działki 413/2 położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 2 przy Pl. Daszyńskiego. §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 lip 2011 15:55
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1386 razy