BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/349/2001Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 grudnia 2001r
w sprawie: w sprawie opłat za składowanie nieczystości stałych na wysypisku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997r Nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się stawkę opłaty za składowanie nieczystości stałych na wysypisku gminnym w miejscowości Kocioł Duży w wysokości 55 zł za 1 Mg. Stawka powyższa nie zawiera podatku VAT.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Piszu.
§ 3.
Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXVIII/270/2001 z dnia 29 marca 2001r.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002r i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 lut 2004 15:16
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1794 razy