BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/58/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 marca 2011 r.
w sprawie: zamiany własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na własność nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany własności nieruchomości, oznaczonej numerem działki 481/33 o pow. 1227 m2, położonej w Piszu przy ul. Czerniewskiego, stanowiącej własność Gminy Pisz, na własność nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej numerem działki 1431/3 o pow. 600 m2 położonej w obrębie Pisz 1, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
2. Dla nieruchomości opisanych w ust. 1 w Sądzie Rejonowym w Piszu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW Nr OL1P/00013021/1 (dla nieruchomości będącej własnością Gminy Pisz), KW Nr 25197 (dla nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej).

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 mar 2011 15:56
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1567 razy