BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/111/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2003r

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, należnych gminie i jej jednostkom organizacyjnym.
Uchwała Nr X/111/03
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 czerwca 2003r
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, należnych gminie i jej jednostkom organizacyjnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 , zm: z 2002r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717) oraz art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności Gminy i Miasta Pisz i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami), zwanych dalej „ wierzytelnościami „ , wobec osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „ dłużnikami”.
§ 2. 1. Wierzytelności mogą być umarzane w całości lub w części w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która następuje, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:
1)nie można ustalić dłużnika – osoby fizycznej, lub dłużnik zmarł, nie pozostawiając majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

2)dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3)Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn określonych w art. 13 § 1 oraz art.218 § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934r. – Prawo upadłościowe( Dz.U.z 1991r. Nr 118 poz.512 z późniejszymi zmianami)

4)Postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności.

2.Umorzenie wierzytelności określonych w ust.1, pkt 2,3 i 4 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust.1, pkt 1,2,3 i 4 również z urzędu.

§ 3. Umorzenie części wierzytelności oznacza umorzenie w równym stopniu wierzytelności głównej, odsetek i pozostałych należności ubocznych.
§ 4. W przypadku umorzenia części wierzytelności określa się termin zapłaty pozostałej jej części.
Nie dotrzymanie przez dłużnika tego terminu powoduje cofnięcie umorzenia.
§ 5. Umorzenie wierzytelności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności umorzenia dotyczą wszystkich dłużników.
§ 6. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi na wniosek dłużnika można odroczyć termin spłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes gminy lub jej jednostek organizacyjnych.
§ 7. 1. Do czynności wskazanych w § 2 i 6 niniejszej uchwały uprawniony jest Burmistrz Gminy i Miasta Pisz.

2.Organ uprawniony do umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty wierzytelności głównej uprawniony jest również do umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłat odsetek oraz pozostałych należności ubocznych.

3.Okres spłaty pozostałej części wierzytelności określonej w § 4 oraz okres odroczenia nie może przekroczyć 24 miesięcy, a rozłożenia na raty – 36 miesięcy.

§ 8. Umorzenie w całości lub w części wierzytelności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożenie płatności całości lub części wierzytelności na raty następuje:

1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno – prawnym – na podstawie decyzji organu uprawnionego,
2) w odniesieniu do wierzytelności cywilnoprawnych – na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 9. Burmistrz Gminy i Miasta Pisz przedkłada Radzie Miejskiej zbiorcze sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz odroczeń terminu spłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożenia płatności całości lub części wierzytelności na raty, w trybie niniejszej uchwały, według stanu na 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego wraz z informacją o realizacji budżetu Gminy.

§ 10.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki


Data powstania: wtorek, 27 sty 2004 13:35
Data opublikowania: wtorek, 27 sty 2004 14:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 mar 2009 14:33
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 4182 razy