BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 31/08 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie zasad i warunków dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta i gminy Pisz w roku 2008.
Na podstawie z art. 30 ust. 1, w związku z art. 6 ust.1, art.7 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 406 ust. 1 pkt. 6 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz działem IV ust. 5 załącznika do Uchwały Nr XIX/200/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia "PROGRAMU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY I MIASTA PISZ NA LATA 2008 – 2030" zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady i warunki dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Pisz, określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2

1.O dofinansowanie ubiegać się mogą właściciele zasobów mieszkaniowych:
a)osoby fizyczne,
b)wspólnoty mieszkaniowe,
c)spółdzielnie mieszkaniowe.
2.Osobom fizycznym, które są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095) dofinansowanie może być udzielone, wyłącznie na potrzeby nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 3

1.Dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z likwidacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub usunięciu pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów budowlanych, obejmujące:
a)demontaż elementów zawierających azbest,
b)transport odpadów z miejsca wytworzenia do miejsca unieszkodliwiania,
c)unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów na składowisku posiadającym stosowne zezwolenie.
2. Dofinansowaniu nie będą podlegały koszty związane zastąpieniem elementów zawierających azbest innymi materiałami budowlanymi.

§ 4

Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 ust. 1, będzie refundacją faktycznie poniesionych kosztów, wypłacane będzie po zakończeniu zadania oraz przedłożeniu odpowiednich dokumentów.

§ 5

Ustala się, że wysokość dofinansowania kosztów, o których mowa w § 3 ust 1, wynosić będzie:
a)dla osób fizycznych - 30 % poniesionych kosztów (brutto), nie więcej niż 2.500 zł (brutto) na jednego właściciela zasobu mieszkaniowego zwanego dalej „Wnioskodawcę”,
b)dla wspólnot mieszkaniowych – 20% poniesionych kosztów (brutto), nie więcej niż 2.500 zł (brutto) na jednego Wnioskodawcę,
c)dla spółdzielni mieszkaniowych – 20% poniesionych kosztów (brutto), nie więcej niż 2.500 zł (brutto) na jednego Wnioskodawcę,

§ 6

Środki na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzić będą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 7

Ustala się następującą procedurę składania i załatwiania wniosków o udzielenie dofinansowania:

1)Przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z usuwaniem azbestu Wnioskodawca kieruje do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu wniosek o udzielenie dofinansowania oraz załącza:
a)kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki) oraz w przypadku współwłaścicieli zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej uchwałę właściwego organu,
b)oświadczenie Wnioskodawcy, iż jest/nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095).
c)kopię informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,
d)kopię oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649) (dokonaną przez osobę z uprawnieniami budowlanymi),
e)kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopię potwierdzenia dokonania zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
2) Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu sprawdza wniosek pod względem spełnienia wymogów formalnych i wpisuje do odpowiedniego rejestru.
3) Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu w obecności Wnioskodawcy, przeprowadzają oględziny obiektu, w którym jest wykorzystywany azbest. Sporządzają stosowny protokół, w którym określają miejsce występowania wyrobów zawierających azbest oraz ich szacunkową ilość w m2.
4) Wnioskodawca zleca firmie (firmom), posiadającej decyzję Starosty Piskiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych (wydane przez właściwy organ ochrony środowiska), wykonanie usługi usunięcia azbestu.
5)Po usunięciu azbestu Wnioskodawca przedkłada do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu następujące dokumenty:
a)protokół odbioru wykonanych robót,
b)oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, zawierającego między innymi masę i koszt unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest oraz koszt ich transportu, wraz z potwierdzeniem zapłaty,
c)kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,
d)kartę przekazania odpadów usuniętych z obiektu budowlanego objętego wnioskiem o dofinansowanie,
e)uwierzytelnioną notarialnie kopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, jeżeli transport wykonywała firma mająca siedzibę poza gminą Pisz.
6)Wnioskodawca okazuje pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu oryginały dokumentów składanych wraz z wnioskiem celem potwierdzenia kopii „za zgodność z oryginałem”.
7)Po stwierdzeniu spełnienia warunków udzielenia dofinansowania, Burmistrz Pisza podpisuje z Wnioskodawcą umowę cywilno-prawną określającą kwotę dofinansowania, termin i warunki jego wypłaty.

§ 8

1. Dofinansowanie do usuwania azbestu będzie przyznawane według kolejności wpływających wniosków spełniających wymogi formalne do wyczerpania posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2008, zgromadzonych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Wnioski o dofinansowanie nie zrealizowane w roku 2008 z powodu wyczerpania się środków finansowych przechodzą do realizacji w roku następnym.
3. Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2008 r.


Burmistrz Pisza
/-/ Jan Alicki
Data powstania: środa, 27 lut 2008 13:19
Data opublikowania: piątek, 29 lut 2008 16:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 sty 2009 08:15
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2555 razy