BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Porozumienie

II etap przeprawy mostowej

POROZUMIENIE


Dnia 7 września 2007 r. pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, ul. Warszawska 89, 10 – 083 Olsztyn,
reprezentowaną przez:
1. Mirosława Nicewicza - Dyrektora Oddziału
2. Jarosława Kaczora - Zastępcę Dyrektora

a Gminą Pisz, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 5
reprezentowaną przez:
Jana Alickiego - Burmistrza Pisza
z kontrasygnatą Aldony Klimek - Skarbnika Gminy Pisz

zawarto porozumienie następującej treści:

§ 1
Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad współpracy w przedmiocie budowy II etapu nowego przebiegu drogi krajowej nr 63 w miejscowości Pisz wg wariantu III na odcinku od skrzyżowania ulicy Kwiatowej z ulicą Klementowskiego w Piszu poprzez nowy przebieg drogi, tj. na przedłużeniu ulicy Kwiatowej wzdłuż bocznicy kolejowej przez nowo projektowany wiadukt nad linią kolejową do nowoprojektowanego skrzyżowania z ulicą Orzyską.

§ 2
Gmina Pisz zobowiązuje się do:
1) pokrycia kosztów opracowania niżej wymienionej dokumentacji technicznej:
   a) Studium techniczno-ekonomicznego z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),
   b) Koncepcji docelowego przebiegu drogi krajowej nr 63 dla wariantu wskazanego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2) współfinansowania kosztów projektu budowlanego, którego zakres określa Załącznik do porozumienia,
3) pozyskania gruntów niezbędnych do realizacji i przekazania na rzecz Skarbu Państwa – GDDKiA Oddział w Olsztynie w formie aktu notarialnego przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej.

Kwota udziału finansowego Gminy Pisz, określonego w pkt. 2 zostanie ustalona przez strony po opracowaniu dokumentacji wymienionej w pkt. 1.

§ 3
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązuje się do:
1) przeprowadzenia procedury przetargowej wyboru Wykonawcy dokumentacji technicznej,
2) czynienia starań w celu pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji wymienionej w § 1,
3) przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót dla całego zadania,
4) prowadzenia i nadzorowania inwestycji wymienionej w § 1 po uzyskaniu środków finansowych.
Wyżej wymienione czynności prowadził będzie Oddział w Olsztynie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

§ 4
Inwestorem zadania będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6
Zmiany warunków porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 7
Porozumienie spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 8
Dalszą realizację zadania precyzować będą oddzielne porozumienia i umowy.

§ 9
Załącznik do porozumienia stanowi jego integralną część.

§ 10
Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

GDDKiA GMINA PISZ

Data powstania: czwartek, 10 sty 2008 14:20
Data opublikowania: czwartek, 10 sty 2008 14:26
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 8283 razy