BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Wiartel , gmina Pisz.


WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
-Położenie nieruchomości - Wiartel , gmina Pisz.
-Opis nieruchomości - Nieruchomość zabudowana:
budynek poszkolny o pow. użytkowej 567,68m2 ,dwa
budynki gospodarcze , budynek letni drewniany o pow.
użytkowej 48,12m2, budynek letni murowany o
pow.użytkowej 24,41m2 , pomost drewniany o
pow.42,50m2 oraz budowle towarzyszące .
-Numer geodezyjny nieruchomości - 10/7 ,9
-Powierzchnia nieruchomości - 8.718m2.
-Numer KW - 12604, 7378
-Cena wywoławcza nieruchomości - 700.000,-zł. /brutto/

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/196/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10.12.2003r.
i Uchwałą Nr XIII/132/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11.09.2003r.
została przeznaczona do sprzedaży
2.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań , których przedmiotem jest nieruchomość.
4.Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu .
6.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu
Miejskiego w Piszu Nr 54-1020-4753-0000-0202-0006-0277 w PKO BP SA O)Pisz .
7.Nabywca nieruchomości zostanie zobowiązany do umożliwienia korzystania z terenu
działek będących przedmiotem przetargu właścicielom istniejących sieci w celu ich
naprawy , modernizacji czy też przebudowy.
8.Zgodnie z Uchwałą Nr XII/120/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14.08.2003r.
przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w/w nieruchomości z przeznaczeniem pod turystykę , rekreację , zdrowie.
9.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu , złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
10.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
11.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
12.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 21 grudnia 2005r. do 10 stycznia 2006r.
Data powstania: środa, 21 gru 2005 11:14
Data opublikowania: środa, 21 gru 2005 11:55
Data przejścia do archiwum: środa, 11 sty 2006 08:47
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1810 razy