BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Nieruchomość zabudowana położona we wsi Pogobie Tylne , gmina Pisz przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Położenie nieruchomości - Pogobie Tylne ,gmina Pisz.
Numer działki - 61
Powierzchnia działki - 200 m2
Numer KW - 12698
Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
o pow.użytkowej 46,70m2 składającym się z dwóch
pokoi, kuchni i sieni ,

Cena wywoławcza nieruchomości - 9.750,-zł. (brutto)


2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/444/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia
30.06.2005r. została przeznaczona do sprzedaży.
3.W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń .
4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu .
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu .
6. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty .Cenę ustaloną w
przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO BP SA O/Pisz .
7.Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego . W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pisz , teren działki położony jest w obszarze istniejącej
zabudowy zagrodowej.
8.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu , złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
9.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
11.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 17 grudnia 2005r. do 06 stycznia 2006r.
Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2005 08:14
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2005 09:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2006 08:26
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1683 razy