BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 12-12-2005r. wpłynął wniosek:

Pana Krzysztofa Duda
Usługi Projektowe
Ul. Senatorska 3a/9
18-400 Łomża

działającego z upoważnienia
Gminy Pisz
Ul. Gizewiusza 5
12-200 Pisz
dotyczący
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach: Turowo, Turowo Duże, Bogumiły, Zawady, Maszty, Kolonia Pietrzyki, Liski oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jeże i tranzytu sieci kanalizacyjnej tłocznej Borki- Zawady i sieci wodociągowej Kałęczyn- Zawady w Gminie Pisz


W/w inwestycja jest określana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z 2005 r. Nr 92 poz. 769/, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko dla którego może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: czwartek, 15 gru 2005 14:23
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2005 14:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 sty 2006 09:42
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1909 razy