BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 15.12.2005 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLIII-cia SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 GRUDNIA 2005 ROKU / CZWARTEK / O GODZINIE 10- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XLII z obrad Sesji.
4. Informacja Burmistrza Pisza.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2006.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pisz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz.
12.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pisz prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz, stanowiącej własność osoby prawnej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za drugie półrocze 2005 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
17. Przyjęcie oświadczenia w sprawie trwającego konfliktu w Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na zapytania radnych.
20 Wolne wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data powstania: czwartek, 15 gru 2005 12:32
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2005 12:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 gru 2005 09:33
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1643 razy