BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie nieruchomości - Pisz , ul. Batorego
Numer działki - 1410
Powierzchnia nieruchomości - 3644m2
Numer KW - 13023
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
usług nieuciążliwych z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej
Cena wywoławcza nieruchomości - 145.760 ,-zł. + 22% VAT1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/437/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia
30.06.2005r. została przeznaczona do sprzedaży.
2.W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń .
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu .
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu .
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty .Cenę ustaloną w
przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO BP SA O/Pisz .
6. Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. /
istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną z usługami - usługi nieuciążliwe.
7.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości jeśli właściciel w okresie trzech
lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę .
8.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu , złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
9.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
11.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 13 grudnia 2005r. do 02 stycznia 2006r.
Data powstania: czwartek, 15 gru 2005 09:44
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2005 10:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 sty 2006 10:28
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1817 razy