BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pisz rejon ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego w planie jako jednostka A1ZP
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXII/239/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 02 kwietnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego w planie jako jednostka A1ZP, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach miasta Pisz – rejon ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.12.2005r. do 05.01.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu pokój nr 61 w godzinach od 11.00 do 13.00
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 20. 12. 2005 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu w pokoju nr 61 o godzinie 11.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pisza z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19. 01. 2006r.

Data powstania: piątek, 9 gru 2005 12:04
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2005 13:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 sty 2006 08:22
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2028 razy