BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

o naborze na Inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu.
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu.

I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe – o kierunku architektura lub urbanistyka,
7.posiada trzyletni staż pracy,

II Wymagania dodatkowe

1.posiada uprawnienia urbanistyczne lub budowlane o specjalności architektonicznej,
2.jest członkiem samorządu zawodowego urbanistów lub architektów,
3.znajomość obsługi komputera,
4.umiejętność pracy w zespole,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora w Wydziale ZPN

1.opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego(ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
2.uzgadnianie projektów planów miejscowych z organami właściwymi,
3.organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej,
4.sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
5.prowadzenie spraw związanych z konserwacją zabytków,
6.opiniowanie podziałów nieruchomości,
7.opiniowanie projektów reklam na terenie gminy Pisz,
8.dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznych na terenach gminnych,


IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
9.opinia z poprzedniego miejsca pracy,
10.kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i przynależność do izby urbanistów lub architektów,

V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Inspektor ZPN” lub przesłać listem, w terminie do 14 grudnia 2005 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 42441205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: piątek, 25 lis 2005 15:30
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2005 15:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 gru 2005 10:54
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 2068 razy