BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odp. na pytania zadane przez red. Marka Truszkowskiego w dniu 14.11.2005

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania zadane UM przez Gazetę Piską w dniu 14.11.2005r. Pytania cytowane są w formie niezmienionej.


1.Prosimy o zapoznanie nas z wyjaśnieniami w sprawie wysiedlenia piskich Romów jakie burmistrz Pisza Andrzej Szymborski złożył wojewodzie warmińsko -mazurskiemu Stanisławowi Szatkowskiemu podczas osobistej wizyty, w której brał również udział starosta piski.

Burmistrz Pisza złożył Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu następujące wyjaśnienia:
Mieszkańcy nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 2 zostali wysiedleni z uwagi na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piszu znak: PINB- 7358/49/2005 z dnia 24.10.2005r. nakazującą Gminie Pisz natychmiastowe opróżnienie budynku i wyłączenie całości obiektu z użytkowania, oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z dnia 24.10.2005r.
Wszyscy najemcy narodowości romskiej posiadający umowy najmu lokalu i płacący czynsz, zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ) otrzymali lokale zamienne spełniające wymogi określone przepisami, dotyczącymi lokali zastępczych, a nawet o wyższym standardzie niż przepisy prawa tego wymagają i lepiej wyposażone niż lokale dotychczas zajmowane.
Dwie rodziny otrzymały lokale zamienne w blokach w Szerokim Borze Piskim, a jedna rodzina otrzymała lokal na obrzeżach Pisza. Natomiast osoby, które były zameldowane wraz z głównymi najemcami, powinny opuścić budynek przy ul. PCK 2 wraz z najemcami.

2. Gdzie zostali zameldowani wszyscy Romowie zameldowani w baraku na ul. PCK 2 w Piszu ? Było zameldowanych 38 osób? [cyt]. pismo: Pr 0623-05/05.

Romowie zostaną zameldowani pod adresami, które osobiście podadzą. Jeśli nie podadzą takich adresów, zostaną wymeldowani z urzędu na podstawie odpowiednich przepisów.

3. Co należy rozumieć pod stwierdzeniem. ?Reszta nie dopełniła obowiązku meldunkowego wynikającego z Ustawy z dnia 10.04.1974 (Dz.U.2001 Nr 87, poz.6990 z późn. zm.) o ewidencji ludności i dowodach osobistych.? [cyt]. pismo Pr 0623-05/05 z dnia 03.11.2005 r.

Ustawa z dnia 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.z 2001 Nr 87, poz.960 z późn. zm) [zwana dalej „ustawą”] mówi: w art. 15 ust.1 „Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca”; oraz w art. 15 ust. 3 „Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 2 miesiące, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi wymienionemu w ust. 1. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia powrotu”. Art. 15 ust. 2 stanowi: „Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się”.

W świetle ustawy owe 20 osób nie dopełniło obowiązku meldunkowego, czyli nie wymeldowały się one z miejsca pobytu stałego, choć ich nieobecność była o wiele dłuższa niż 2 miesiące. Wizje lokalne pracowników Urzędu Miejskiego, Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wykazały, iż owe osoby długi czas przebywały (i w znakomitej większości przebywają ) poza granicami kraju.
Data powstania: czwartek, 17 lis 2005 10:06
Data opublikowania: czwartek, 17 lis 2005 11:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 lis 2006 13:16
Opublikował(a): Monika Cwalińska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2382 razy