BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 02-11-2005r. wpłynął wniosek
Pana Grzegorza Fronczak
Ul. Zakopiańska 12a/1
80-142 Gdańsk

działającego z upoważnienia
Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o.
Ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa

dotyczący
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na modernizacji stacji bazowej „Pisz” polegającej na dowieszeniu 3 anten linii radiowej, na działce nr 1149/30 obręb Pisz.

W/w inwestycja jest określana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z 2005 r. Nr 92 poz. 769/, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Data powstania: czwartek, 10 lis 2005 11:55
Data opublikowania: sobota, 12 lis 2005 11:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 lis 2005 10:53
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1780 razy