BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz ul.Warszawska 55/13
2. Numer działki : 1147/31
3. Powierzchnia działki : 477 m2
4. Numer księgi wieczystej: 18059
5. Opis nieruchomości :
-lokal mieszkalny nr 13, o powierzchni użytkowej 40,80m2 ,składający się z
dwóch pokoi,kuchni ,łazienki i przedpokoju , usytuowany na III piętrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul. Warszawskiej nr 55 .
Do lokalu mieszkalnego nr 13 należy 1 piwnica oznaczona nr 13 o powierzchni 5,50m2
Budynek mieszkalny składa się z 16 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 738,80m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony,
-udział w działce nr 1147/31 o powierzchni 477m2 wynoszący 40,80/738,80.
6.Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 1147/31 o
powierzchni 477m2 wynoszącym 40,80/738,80 )- 38.060,-zł. (słownie złotych :
trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt ).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 1.903,-zł.
(słownie złotych : jeden tysiąc dziewięćset trzy ).
7.Koszty wyceny wynoszą - 150,-zł.
8.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy .
9.Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz .
11. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego .
12.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
13.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 08.11. 2005r.
do dnia 29.11. 2005r.


Data powstania: wtorek, 8 lis 2005 14:37
Data opublikowania: wtorek, 8 lis 2005 15:13
Data przejścia do archiwum: środa, 30 lis 2005 07:12
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1743 razy