BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.44.2024.AF

o wydanej decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją środowiskową.

Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm./ w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm./

Burmistrz Pisza, podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 06.06.2024 r. wydana została Decyzja Nr 44/24 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 42 MW na działkach o nr: 1/27, 2/58, 14/100 i 14/105 położonych w obrębie Borki, gmina Pisz w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 44 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr 1/27, 2/57, 2/58, 14/100, 14/105 w obrębie Borki, gmina Piszpoprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy. Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także z aktami przedmiotowej sprawy, można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. Nr 62.

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 06.06.2024 r. treść powyższej decyzji udostępniona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 – 42 41 200, email: pisz@home.pl
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe takie jak nr telefonu/adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością kontaktu ze strony Urzędu drogą teleinformatyczną.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 cze 2024 12:06
Data opublikowania: czwartek, 6 cze 2024 14:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 cze 2024 08:22
Opublikował(a): Aneta Filipkowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 114 razy