BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LXXIV Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 MARCA 2024 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXXIII/2024 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania Miastu Białystok przez Gminę Pisz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2024-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pisz w 2024 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Pisz w 2024 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Nadleśnictwa Pisz o uznanie za ochronne lasy położone w granicach administracyjnych gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Turośl.
 19. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                                         Edmund Lipnicki

Data powstania: czwartek, 21 mar 2024 13:37
Data opublikowania: czwartek, 21 mar 2024 13:39
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 237 razy