BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (miasto Pisz)


W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

I. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2,
Numer działki – cz. 39/2
Numer KW – OL1P/ 00013019/4
Powierzchnia nieruchomości –  6 m²,
Opis nieruchomości – teren pod tablicą reklamową o pow. 12,50 m², 
W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem D 29 KS – zieleń nieurządzona, stacja paliw. Położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

II. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
Numer działki – cz. 495/3
Numer KW – OL1P/00043097/3
Powierzchnia nieruchomości –  6 m²,
Opis nieruchomości – teren pod tablicą reklamową o pow. 12,50 m²,
W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4389) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 24.KP – teren parkingów i zespołów garażowych.

III. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
Numer działki – cz. 317/3
Numer KW – OL1P/00013027/3
Powierzchnia nieruchomości –  6 m²,
Opis nieruchomości – teren pod tablicą reklamową o pow. 12,50 m²,
W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar alternatywnego przebiegu trasy obwodnicy zewnętrznej.  Położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Roczna wysokość czynszu – 13.500,00 zł + 23% podatku VAT
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 
2 lat.
2. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 22 marca 2024 r.

 

 

Data powstania: piątek, 1 mar 2024 09:21
Data opublikowania: piątek, 1 mar 2024 11:00
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 69 razy