BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w dniu 13 listopada 2023 r., w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzewa rosnącego na działce nr 2/10 położonej w obrębie geodezyjnym Snopki. 

            Zgodnie  z  art.  83a ust. 1   ustawy z dnia 16   kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.)  Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pokój nr 35.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

            Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń: Sołectwa wsi Szeroki Bór Piski i  Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 17.11.2023 r.  do dnia 16.12.2023 r.

Data powstania: czwartek, 16 lis 2023 08:30
Data opublikowania: wtorek, 21 lis 2023 09:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 gru 2023 07:35
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Violetta Kossakowska
Artykuł był czytany: 33 razy