BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (Pisz 2)

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r.  poz. 344 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2, 
Numery działek – 187/11 i 187/12, 
Numer KW – OL1P/ 00012877/9,
Powierzchnia nieruchomości –24 m²,
Opis nieruchomości – teren pod  garażem murowanym,
Roczna wysokość czynszu – 252,00 zł + 23% podatku VAT,
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z uchwałą Nr LXVII/670/23 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze  bezprzetargowej na okres 10 lat.     
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny będzie corocznie aktualizowany wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym corocznie przez Prezesa GUS
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 listopada 2023 r.  do dnia 1 grudnia 2023 r.

Data powstania: czwartek, 9 lis 2023 14:03
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2023 12:45
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 83 razy