BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

1. Położenie nieruchomości:
- Pisz, ul. Gizewiusza,
- Numer działki – część 357/23,
- Powierzchnia nieruchomości – 32 m2,
- opis nieruchomości - teren przyległy do budynku, na części planowane wybudowanie schodów,
- Nr KW-12877,

2. Roczna wysokość czynszu- 100 zł + 22% VAT.
3. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 10 lat, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/416/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 kwietnia 2005 r.
4. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy wielorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
6. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
7.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 maja 2005 r. do dnia 3 czerwca 2005 r.
Data powstania: piątek, 20 maj 2005 11:11
Data opublikowania: poniedziałek, 23 maj 2005 07:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 cze 2005 07:44
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1660 razy