BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.2.2020.AK

dla społeczeństwa

Zawiadamia się społeczeństwo, zgodnie z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm./ o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie decyzji  Burmistrza Pisza o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.01.2022r. znak: ZPN.6220.1.2.2020.AK, ponieważ w ramach prowadzonego postępowania przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.

Zmiana decyzji polega na zmianie nazwy planowanej inwestycji na nazwę: „Budowa, odbudowa, nadbudowa i rozbudowa obiektów usługowych (zamieszkania zbiorowego) o funkcji hotelowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną na bazie byłego ośrodka wypoczynkowego na działce o nr 2/1  w obrębie Kocioł Duży oraz na części działki o nr 1026/5 obręb Pilchy- jezioro Roś, w miejscowości Rybitwy,  gmina Pisz oraz zmianie parametrów planowanej inwestycji.

 

W związku z powyższym w pok. 63 tut. Urzędu Miejskiego w Piszu,  istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu  pozostawia się bez rozpoznania.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 22.05.2023r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski
    w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 – 42 41 200, email: pisz@home.pl
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe takie jak nr telefonu/adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością kontaktu ze strony Urzędu drogą teleinformatyc
Data powstania: poniedziałek, 22 maj 2023 13:29
Data opublikowania: poniedziałek, 22 maj 2023 13:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 cze 2023 10:07
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 89 razy