BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 21.04.2005 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXIV- ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 KWIETNIA 2005 ROKU / PIĄTEK / O GODZINIE 10- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXII / 05 i Nr XXXIII /05 z obrad Sesji.
4. Informacja Burmistrza Pisza.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok :
a/ opinia RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2004 rok,
b/ opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2004 rok,
c/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Pisza.
9. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta Pisz w 2004 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia po zakończeniu inwestycji „ Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy drodze krajowej nr 63 na odcinku Pisz – Maldanin ” obowiązków bieżącego utrzymania chodnika.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Rakowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Pisz.
14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Warmińsko- Mazurskim w sprawie współdziałania w zakresie przygotowania narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez Urząd Miejski w Piszu usług publicznych drogą elektroniczną w ramach projektu pn. „ Wrota Warmii i Mazur–elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług
publicznych ” zaplanowanego do wykonania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gminnemu Zespołowi Szkół w Piszu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz.
21. Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piszu z realizacji „ Lokalnego Programu Pomocy Społecznej Gminy i Miasta Pisz na rok 2004.
22. Podjęcie uchwały w sprawie skargi wniesionej przez Pana Aleksandra Dobromilskiego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie skargi wniesionej przez Panią Ewę Banach.
24. Podjęcie uchwały w sprawie skargi wniesionej przez Pana Roberta Szockiego.
25. Podjęcie uchwały w sprawie skargi wniesionej przez Pana Stanisława Łubkowskiego.
26. Podjęcie uchwały w sprawie skargi wniesionej przez Pana Grzegorza Puchalskiego.
27. Podjęcie uchwały w sprawie skargi wniesionej przez Pana Stanisława Czuładę.
28. Zapoznanie ze skargą wniesioną na działalność radnego przez Pana Henryka Leszczyńskiego.
29. Interpelacje i zapytania radnych.
30. Odpowiedzi na zapytania radnych.
31. Wolne wnioski i informacje.
32. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Data powstania: piątek, 22 kwi 2005 14:12
Data opublikowania: piątek, 22 kwi 2005 14:37
Data przejścia do archiwum: środa, 18 maj 2005 09:12
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1795 razy