BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. nr 430/2, Pisz 1)

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)


1.Oznaczenie i opis nieruchomości:


Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
Zgodnie z uchwałą Nr LVIII/561/23 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie miasta Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
Numer działki: 430/2,
Powierzchnia nieruchomości: 208 m2,
Położenie nieruchomości: Pisz 1,
Numer KW: OL1P/00014086/1,
Cena nieruchomości: 42800,00 zł.


2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego  i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 września 2020 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 4404 z dnia 4 listopada 2020 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2U – teren zabudowy usługowej. 
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych. 
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy nieruchomości. 
5. Nabywcy są zobowiązani do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym. Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywcy są zobowiązani uiścić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto podane wyżej.
6. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości. 
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej. 
9. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 9 lutego 2023 r. do dnia 2 marca 2023 r.


 


 

Data powstania: czwartek, 9 lut 2023 08:16
Data opublikowania: czwartek, 9 lut 2023 08:37
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 323 razy