BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.2.8.2021.AK

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm./  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9MW  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 74/12  w obrębie Rostki, gmina Pisz”, Burmistrz Pisza zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, ponieważ w ramach prowadzonego postępowania przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym w pok. 63 tut. Urzędu istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu  pozostawia się bez rozpoznania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 07.02.2023r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski
    w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 – 42 41 200, email: pisz@home.pl
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe takie jak nr telefonu/adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością kontaktu ze strony Urzędu drogą teleinformatycznym
Data powstania: wtorek, 7 lut 2023 12:02
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2023 13:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 mar 2023 07:44
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 211 razy