BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.246.2022.AK

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm./ oraz art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm. /. 

 

Burmistrz Pisza

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że dniu 02.02.2023r. została wydana Decyzja Nr 246/22/23 o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 28MW  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,  na  działce o nr 132/16 /w granicach wyznaczonych na załączniku graficznym do decyzji o  warunkach zabudowy/,  w obrębie Trzonki , gmina Pisz”.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia w dniu 06.10.2022r. inwestor uzyskał decyzję Burmistrza Pisza o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ZPN.6220.2.6.2021.AK.

 

   Z treścią  wydanej decyzji o warunkach zabudowy  oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w pokoju nr 63 w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.15 do 15.15. do dnia 17.02.2023r.

 

 

Niniejsze obwieszczenie wraz z treścią decyzji zostaje, na okres 14 dni, zamieszczone w dniu 02.02.2023r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl . Obwieszczenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 2 lut 2023 08:22
Data opublikowania: piątek, 3 lut 2023 11:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lut 2023 07:12
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 61 razy