BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

1. Położenie nieruchomości:
- Pisz, ul. Staszica,
- dz. nr 1034 o pow. 21 m2
- opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
- nr KW-12877,

2. Roczna wysokość czynszu- 24,-zł/1m2 + 22% VAT.
3. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 10 lat, zgodnie z uchwałą Nr XXII/240/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 kwietnia 2004 r., dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.
4. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zespołów garażowych. Położona jest na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO PB S.A. O/Pisz.
6. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
7. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 19 kwietnia 2005r. do dnia 10 maja 2005 r.
Data powstania: wtorek, 19 kwi 2005 07:19
Data opublikowania: wtorek, 19 kwi 2005 10:48
Data przejścia do archiwum: środa, 11 maj 2005 06:55
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1797 razy