BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzewa

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r.  poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 listopada 2022 r.  zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzewa rosnącego na działce nr 454/1 położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 2.

            Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z póżn. zm.)  Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pokój nr 35.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

            Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 24.11.2022 r. do dnia 23.12.2022 r.

Data powstania: czwartek, 24 lis 2022 12:00
Data opublikowania: czwartek, 24 lis 2022 15:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 gru 2022 08:27
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Michał Trusewicz
Artykuł był czytany: 61 razy