BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gałczyńskiego, 
Numer działki –  cz. 431/57,
Powierzchnia nieruchomości – 36 m²,
Numer  KW – OL1P/00012764/4,
Opis nieruchomości – wydzierżawiony teren wraz z budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 27 m²,
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego –  1 900,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
Wadium – 100,00 zł,
Minimalne postąpienie – 10,00 zł. 

1. Przetarg odbędzie się dnia 19.12.2022 r. w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godzinie 10.00.
2. W/w nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 2 lat.    
3. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 09.ZP/US – teren zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji. 
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Pisz Nr 28 9364 000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. 
6. Nie zawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz osoby ogłaszającej przetarg. 
7. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym najpóźniej do dnia 14.12.2022 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym, osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty. 

Data powstania: czwartek, 24 lis 2022 07:38
Data opublikowania: czwartek, 24 lis 2022 08:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 gru 2022 08:31
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 84 razy