BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.20.2022.ER

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn, zm./ zawiadamiam, że w dniu 22.11.2022 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Adama Kulenko           

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 20/22 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN/nN, złącz kablowych i dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN na działkach o numerach geodezyjnych:

 • 20/1, obręb Szczechy Małe,
 • 59, 77/1, 77/2, 91/2, 84, 588/1, obręb Rostki,
 • 220, 3, 4, 222, 557, 218/2, 1008, 218/1, 170, 216, 205/8, 204/20, 179/8, 204/7, 204/8, obręb

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 62 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń we wsiach: Szczechy Małe, Rostki i Pilchy.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz, 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Data powstania: wtorek, 22 lis 2022 08:23
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2022 10:19
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 77 razy