BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Pisz, dnia 07.04.2005r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy wraz z bazami turystycznymi /stanice wodne, pola namiotowe i biwakowe, pensjonaty, miejsca przystankowe / oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części objętej projektem doliny rzeki Pisy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 74251000-3
Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 12 maja 2005r do 12 maja 2006r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy wraz z bazami turystycznymi / stanice wodne, pola namiotowe i biwakowe, pensjonaty, miejsca przystankowe /oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części objętej projektem doliny rzeki Pisy

Plan zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powinny zawierać: część tekstową, część graficzną.
Projekt planu należy opracować na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587) oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
Zmianę studium należy opracować na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r.w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118, poz.1233).
Wykonawca zobowiązany jest również przygotować końcowe materiały do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego w formie elektronicznej. Mapy zasadnicze gromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w skali 1:2000 terenów objętych opracowaniem zostaną dostarczone wykonawcy przez zamawiającego.

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 61 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 61 w terminie do dnia 25.04.2005r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2005r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 61.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, którymi wykonawca dysponuje przy realizacji zamówienia, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej 1 pracownikiem posiadającym uprawnienia urbanistyczne i przynależącym do izby urbanistów, kopii ich uprawnień, podanie doświadczenia zawodowego w/w pracowników, jak również wykazu zrealizowanych usług, z którego będzie wynikać wykonanie co najmniej 1 usługi o podobnym charakterze i złożoności, co przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie oraz złożenie oświadczenia określonego w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Data powstania: czwartek, 7 kwi 2005 14:56
Data opublikowania: czwartek, 7 kwi 2005 17:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 kwi 2005 11:58
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1905 razy