BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Wiartel, gm. Pisz,
-Numer działki – część 6/3,
-Numer KW – 22144,
-Powierzchnia nieruchomości - 800 m2,
-Opis nieruchomości-teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora, utrzymanie czystości i porządku oraz ochrona wód jeziora przed zanieczyszczeniami.
-Roczna wysokość czynszu – 240 zł + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do 31 grudnia 2006 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zabudowy mieszkaniowej, w tym wielorodzinnej i zabudowania gospodarcze, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem burmistrza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5 kwietnia 2005 r. do dnia 26 kwietnia 2005 r.
Data powstania: wtorek, 5 kwi 2005 13:41
Data opublikowania: wtorek, 5 kwi 2005 14:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 kwi 2005 07:51
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1767 razy