BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Pisz 1, dz. nr 529/1 i dz. nr 529/2)

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)


Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
Numery działek –  529/1 i 529/2,
Numer KW – OL1P/00012303/5,
Powierzchnia nieruchomości – 316 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
Cena nieruchomości – 52700,00 zł + 23% podatku VAT. 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/422/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży. 
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego  i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 września 2020 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 4404 z dnia 4 listopada 2020 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 15MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym.
6. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
7. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
8. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 28 września 2022 r. do dnia 19 października 2022 r.

Data powstania: czwartek, 29 wrz 2022 12:34
Data opublikowania: czwartek, 29 wrz 2022 14:20
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 246 razy