BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (Wiartel - dz. 8)

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel,
Numer działki –  8,
Powierzchnia nieruchomości – 300  m2
Numer  KW – OL1P/00014219/3,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości –  120.000 zł + 23% podatku VAT
Wadium – 20.000 zł

1. Przetarg odbędzie się dnia  5 lipca 2022 r.  w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godzinie 10.00
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń. 
Obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie ustanowienia służebności gruntowych w stosunku do 2 podmiotów oraz służebności przesyłu.  
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.  
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe (Dzienik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 1235) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 012 KDW – teren dróg wewnętrznych.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nastąpi po zakończeniu postępowania dotyczącego ustanowienia w/w służebności. 
7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia  1 lipca 2022 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: piątek, 27 maj 2022 12:56
Data opublikowania: poniedziałek, 30 maj 2022 07:41
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 479 razy