BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.10.2022.ER

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2022 r. poz. 503/ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 11.04.2022 r., uzupełniony w dniu 24.05.2022 r., złożony przez:

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Adama Perkowskiego                                                   

zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej i złącz kablowych na działkach o nr geodezyjnych 99, 96, 100/1, 82, 66, 55/22, 55/50, 55/41, 55/45, 55/36, 55/42, 55/33, 55/38, 55/8, 55/26 i 55/25, obręb Zdory, gmina Pisz.

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia można kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 26.05.2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz przesłane do sołtysa wsi Zdory, w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Zdory. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 26.05.2022 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz, 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Data powstania: czwartek, 26 maj 2022 10:44
Data opublikowania: czwartek, 26 maj 2022 13:29
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 169 razy