BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

na sprzedaż działki niezabudowanej - Kocioł Duży

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Pisz,


Położenie nieruchomości – obręb Kocioł Duży, gmina Pisz,
Numer działki –  153,
Numer KW – OL1P/00013736/6,
Powierzchnia nieruchomości – 3600 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość rolna, niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości –  44 300,00 zł ,
Wadium – 5 000,00 zł. 

 

1. Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ulicy Gizewiusza 5.
2. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
4. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz nieruchomość stanowi teren zabudowy zagrodowej. 
5. Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461) prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa.
6. Na podstawie art. 2b ust. 1 i 2 nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie, o którym mowa powyżej, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.
7. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym, najpóźniej do dnia 24 czerwca 2022 r. podając nr nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przysługuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu. Dokonując wpłaty wadium należy wskazać nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.
8. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
9. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu  nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym.
10. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
11. Niezawarcie aktu notarialnego w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
12. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.  
13. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
14. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
15. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone – jeśli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

 

 

Data powstania: piątek, 13 maj 2022 11:47
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2022 07:38
Data przejścia do archiwum: środa, 29 cze 2022 08:29
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 412 razy